På SYSTRA tar vi ansvar för helheten i projekten, i tidiga och sena skeden, och tar ditt projekt i mål enligt uppsatta förutsättningar. Våra bygg- och projektledare är vana vid att leda små och stora projekt med allt vad det innebär av komplexitet. Vi säkerställer kvaliteten i vårt arbete genom fastställda rutiner som styr handläggningen beroende på uppdragets komplexitet och storlek. Våra specialområden är bygg och anläggning i järnvägsmiljö, vägmiljö och vid om- ny- och tillbyggnader av fastigheter. Våra beställare hittas bland Sveriges kommuner, regioner och Trafikverket men även bland privata företag både i Sverige och internationellt.

SYSTRAs medarbetare finns ofta på plats hos beställare som resurser i den dagliga verksamheten samt i projektorganisationer för att utreda, projektera, följa upp och slutföra projekt åt beställaren. Våra medarbetare är certifierade i till exempel som besiktningsmän, platsgjutning betong klass 1, stål, arbete på väg, KA och BAS P/U.  

projektledning

SYSTRAs projektledare tar ansvar för ett projekts planering, genomförande och slutförande inom satta kostnads- och tidsramar och med rätt kvalitet. Projektledarens roll innebär att vara beställarens representant i förhållande till myndigheter, projektörer, entreprenörer och övriga intressenter som finns i förhållande till projektet. SYSTRA erbjuder sina beställare en effektiv projekthantering som ger trygghet och resulterar i ett väl utfört arbete med beställarens mål i fokus.  

SYSTRAs projektledare möter beställarens förväntningar genom att ligga steget före. Vår gedigna erfarenhet med projekt hos Trafikverket och kommuner ger att vi har kompetens att kommunicera med projektets aktörer och intressenter och knyta till oss kompetenser som ger beställaren bästa resultat. Vår projekt- och byggledare utmärker sig genom att hålla en tydlig struktur, unik samverkan och mätbara framgångsfaktorer.

Rollen som projektledare kan tas för hela eller delar av projektet eller som stöd till beställarens projektledare. Även faser inom ett projekt kan hanteras av SYSTRA och vanliga roller är Programledare, Resurskonsulter, Uppdragsledare, Delprojektledare eller Biträdande uppdragsledare.

SYSTRA har även erfarenhet att agera som beställarstöd när det gäller drift- och underhållsåtgärder samt fungera som rådgivare för upphandlingsstrategier.

Projekteringsledning

Vi på SYSTRA arbetar med projekteringsledning inom koncerngemensamma projekt samt även för kund. Inom interna projekteringsuppdrag agerar byggledaren/projektledaren som stödfunktion till våra övriga affärsområden. Projekteringsledning är en nyckelfunktion när det gäller i den inledande fasen av ett byggprojekt och efter avslutad entreprenad att föra in förvaltningsdata och relationshandlingar för att dokumentera slutfört arbete.

Projekteringsledaren har, tillsammans med projektledaren, en central roll i arbetet med att driva planerings- och projekteringsarbetet i rätt riktning, så att det i slutändan leder till att kunden blir nöjd och att det efterfrågade resultatet realiseras. SYSTRAs projekteringsledare vårdar, respekterar och förvaltar nyskapande idéer för att resultatet skall bli det bästa för kunden. SYSTRA arbetar för att skapa förutsättningar för att projektet överensstämmer med projektmålen, som i sin tur stödjer kundens verksamhetsmål.

byggledning

SYSTRAs kompetenta byggledare medverkar i projekterings- och byggbarhetsfrågor under tidiga skeden, helt eller i samarbete med beställare. Byggledaren medverkar i arbetet med upphandling av entreprenör eller konsult det vill säga sammanställning av förfrågningsunderlag/bygghandling för konsult- eller entreprenadupphandling.

Byggledaren blir den resurs som håller samman uppdraget mot alla intressenter, såsom entreprenörer, hyresgäster, myndigheter, projektörer och projektledning/beställare. Arbetsplatsen för byggledaren är hel- eller delvis på olika byggarbetsplatser eller hos beställaren, där närheten till arbetet gör det lätt att säkerställa kontraktet mellan entreprenör och byggherren gällande arbetsmiljö, miljö, tid, ekonomi och kvalitet följs.

Genom kontinuerlig kontakt med parterna på byggmöte, sammanställs, följs upp och granskas planer för kvalitet, miljö, tid och ekonomi. Efter arbetet är slutfört ser SYSTRAs byggledare till att besiktning utförs och därefter överlämnas till drift- och underhållspersonal.

Entreprenad och byggbarhet

SYSTRAs erfarna medarbetare agerar projekt- och entreprenadsakkunniga inom väg, järnväg och fastighet i allt ifrån tidiga skeden till byggnation. Den ständiga erfarenhetsåterföringen skapar en kunskapsbank som gör oss konkurrenskraftiga i byggbranschen. Vi är väl insatta i AMA och uppdaterade i entreprenadjuridik. SYSTRAs entreprenadsakkunniga fokuserar tidigt i projekten på byggbarhet och effektivisering av entreprenadskedet. Genom sina erfarenheter från tidigare projekt tillsammans med nya metoder och material läggs en bra grund för ett lyckat projekt från projektering till drifttagning. SYSTRAs entreprenadsakkunniga samlar teoretiska erfarenheter och sammanför dessa med praktiska erfarenheter, därigenom skapas en grund för framgångsrika entreprenadprojekt.

Risk och säkerhet

Hos oss på SYSTRA lägger vi stor vikt på att undanröja risk för skada samt ökad säkerhet för jobb i fält. Vi har certifierad utbildare i flera behörigheter för järnvägsmiljö, såsom Vistas i spår, SOS-ledare, SOS-planerare och Tillsynsman A-, E- och L-skydd. Självklart erbjuder vi medarbetare med den kompetensen, till exempel TRI-kompetens och HTSM-kompetens. SYSTRA tar ansvar för att alla anställda och underkonsulter är säkra och har en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. På SYSTRA jobbar vi säkert eller inte alls!

Besiktning och kontrollansvar

SYSTRAs besiktningspersoner är certifierade enligt RISE. Besiktning utförs för område mark, anläggning och fastighet enligt AB eller ABT. Förutom slutbesiktning utför vi även garantibesiktning, efterbesiktning och olika typer av särskilda besiktningar som t ex statusbesiktning enligt AFF. Besiktningar hanteras fortlöpande eller som traditionella besiktningar av färdig entreprenad. Kompetensen inom områdena upprätthålls genom samverkan i branschorganisationer.

SYSTRA erbjuder även Ibruktagnings-/Säkerhetsbesiktning Bana samt Ibruktagande-/Inkopplingsledare Bana.

Flera av SYSTRAs konsulter har rollen som kontrollansvarig (KA). SYSTRAs  kontrollansvariga hjälper kunden att ta fram förslag till kontrollplan, följa upp kontrollplanen och se till att nödvändiga kontroller utförs. SYSTRAs kontrollansvariga dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid uppföljning inför slutbesked och ger utlåtande till byggherren och till den kommunala byggnadsnämnden som underlag till slutbesked.

kalkyl

Hos oss på SYSTRA finns kompetenta medarbetare som har mångårig erfarenhet av kalkylering. Vi tar ett helhetsansvar för kostnadsberäkningar av projekt och för att ta fram olika typer av kalkyler beroende på projektens behov. Beroende på storleken av uppdraget erbjuder SYSTRA en eller flera kalkyleringsingenjörer som beräknar material- och arbetskostnader samt arbetsplatskostnader. Även under produktionsskedet erbjuds hjälp med att till exempel beräkna kostnader för ändringar, tillägg och avgående enligt ÄTA.

Exempel på vilken typ av kalkyler SYSTRA kan hjälpa till med är successivkalkyler löpande från tidiga skeden i projekt. Även prissättning av mängdförteckningar och SEB, samhällsekonomisk bedömning, i tidiga och sena skeden, till Trafikverket, kommuner och åt entreprenörer i både små och stora projekt är förekommande kalkyler som vi kan hjälpa till med.

Utifrån syftet med kalkylen hjälper SYSTRA till med att lägga nivån rätt eller en kombination av nivåer. Vidare kan vi erbjuda rådgivning i tidigt skede av projektet för att redan från början sammanföra samtliga kostnader och hur dessa hanteras på bästa sätt. Utifrån den skapade kalkylen görs ekonomisk uppföljning utifrån beställarens önskemål, antingen löpande eller av tidigare fastställd budget.

byggplatsuppföljning

Vi på SYSTRA har de flesta kompetenser som kan behövas i byggplatsuppföljning. Det omfattande arbetet inkluderar uppföljning av entreprenadkontraktet och tillhörande handlingar och därefter vidare i produktionsfasen och överlämnande till drift och underhåll.

arbetsmiljö

Hos SYSTRA finns utbildade byggarbetsmiljösamordnare för både projekteringsfasen och utförandefasen, BAS-P/U. Vi har djupgående kunskaper inom arbetsmiljöarbete och den gällande lagstiftningen för området och ser till att förvärva de senaste uppdateringarna av lagar, förordningar och regler. Förutom arbete i faktiska projekt kan våra medarbetare även fungera som beställarstöd, granskare eller revisorer i arbetsmiljöfrågor där en beställare behöver stöd i arbetsmiljöfrågor. Det kan till exempel gälla kontroller på byggarbetsplatser, revisioner, skyddsronder eller i tidiga skeden för detaljer i förfrågningsunderlag.

UTBILDNING INOM JÄRNVÄG

För att utföra arbete eller vistas i närheten av järnvägen ställs det krav på olika typer av utbildning och skyddsåtgärder. SYSTRAs utbildare har många års erfarenhet inom järnväg.

Vi erbjuder utbildningar inom järnväg där även du som inte arbetar på SYSTRA är välkommen att delta:

  • BASÄVISTA
  • BASÄSKYDD
  • SOS-PL
  • BASÄTSM

Kontakta oss för att boka datum för någon av utbildningarna eller för mer information. SYSTRAs kontaktsida. Se “Utbildning inom järnväg” för din kontaktperson.

referensprojekt

MÖLNDALS STAD/pedagogen Park

SYSTRA har som första rangordnad leverantör tillhandahållit bygg- och projektledningstjänster inom planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt enligt ramavtal med Mölndals stad. Uppdraget som slutfördes 2022 bestod i att utveckla stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104 med flera i Mölndal. Syftet med utvecklingen är att skapa en ny stadsdel.

program ertms

I samband med Trafikverkets projekt att införa tågtrafikstyrningssystemet ERTMS har SYSTRA i uppdrag att stötta projektledningen i frågor kopplat till el-, trafiksäkerhet och byggarbetsmiljö i entreprenadarbeten och därmed säkerställa att de krav och regelverk som gäller för TRV efterlevs, exempelvis uppföljning av entreprenörens arbete.

Oskarström-Åled 

Då järnvägssträckan mellan Oskarström – Åled, bandel 733 är i behov av kvalitetshöjande åtgärder planeras ett spår och växelbyte. SYSTRA har anlitats för byggplatsuppföljning löpande under projektets genomförande i flera ämnesområden; BPU inom mark (inkl. anläggning, masshantering, kanalisation) samt övrig expertis inom tex. signal, el, mät, byggnadsverk, miljö och säkerhet.