På SYSTRA finns all kompetens som behövs för att kunna planera, projektera och slutligen bygga en väg, gata eller plats. En av våra största styrkor är att vi har kompetensen att vara i projektets alla skeden. Vi är vana att jobba med allt ifrån tidiga skeden, framtagande av ritningar och tekniska beskrivningar för förfrågningsunderlag, till stöd under byggtiden och olika typer av relationshandlingar. 

Inom SYSTRA har vi en hög ambitionsnivå när det gäller arbetssätt och verktyg. Vi har haft möjligheten att bygga upp vår vägverksamhet genom att samla och välja det bästa från branschen. Den vilja och fokus som finns tar oss ett steg i taget mot att skapa Sveriges modernaste verksamhet inom Väg & gata. Hela tiden med syftet att kunna skapa ett så högt kundvärde som möjligt och samtidigt kunna erbjuda den mest utvecklande miljö för våra projektörer.  

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla oss, allt från att förstå vad beställaren önskar i sina förfrågningar till kunskap om Trafikverkets riktlinjer och krav. Att skapa tydlighet om förväntningar och mål, både med beställare och internt, är framgångsfaktorer för en lyckad projektering.  

väg

Våra vägprojektörer har lång erfarenhet av att projektera och utforma vägar, exempelvis allmänna vägar, gång- och cykelvägar, korsningar, busshållplatser och andra vägrelaterade konstruktioner såsom parkeringar och rastplatser. Våra projektörer samordnar med övriga teknikområden då vägprojekteringen ofta används som underlag för andra teknikområdens fortsatta projektering.  

gata

SYSTRA har stor erfarenhet och kompetens av projektering och utformning av gator åt kommunala och privata beställare. Uppdragen är varierande och innefattar exempelvis gator i stadsmiljö, gator i exploateringsområden, gång- och cykelbanor, busshållplatser, torgytor och parkeringar. Våra projektörer är väl bevandrade i såväl VGU som i kommunala tekniska handböcker vilket medför att de har god kännedom gällande exempelvis materialval och tillgänglighet.

mark

Våra markprojektörer har lång erfarenhet av markprojektering åt både kommunala och privata beställare. Arbetsuppgifterna innefattar projektering, utformning och höjdsättning av exempelvis lekplatser, innergårdar, parkmark, bullervallar och upptagningsområden för dagvatten.

trafik

Inom teknikområde trafik har vi resurser och kompetens att ta uppdrag från tidiga skeden till och med byggskedet. Vi utför uppdrag inom vägplaneskedet, detaljplaneskedet och stöttar byggaktörer med trafik- och parkeringsfrågor i bygglovsskedet. Förstudier av olika slag är en stor del av vårt arbete. Det kan handla om trafikutredningar, kapacitetsbedömningar av korsningar, parkeringsutredningar, trafiksäkerhetsutredningar, trafiksäkerhetsanalyser och -granskningar, mm. I projekteringsskedet kan vi till exempel ta fram vägutrustningsplaner. Vid planering av trafik under byggskedet kan vi ge förslag på trafikanordningsplaner enligt APV (Arbete på väg). SYSTRA är ett av få konsultföretag i Sverige som har personal som är behörig att utföra trafiksäkerhetsgranskningar.

mobilitet

Mobilitet handlar om att skapa möjligheter till förflyttning och i grunden handlar detta om hur vi vill utforma vårt framtida samhälle. Genom att till exempel planera för närhet till viktiga målpunkter ges möjligheter till en större andel bilfria resor än att lokalisera handel till perifera handelsområden. De olika transportmedel som används för förflyttningarna ska vara enkla att använda, betala för och fungera sömlöst. SYSTRA kan erbjuda råd kring hur mobilitetshubbar bör placeras och utformas samt ge förslag på lämpliga parkeringslösningar.

referensprojekt

Ballongberget

SYSTRA fick uppdraget av Solna Stad att upprätta bygghandling till genomförandeentreprenad för ombyggnad av hela gatusektionen längs del av Kolonnvägen i Solna, samt ny gc-bro som sammanlänkar Ballonggatan med befintlig gångbro över järnvägen. En torgyta vid den nya brons norra fäste binder samman nya bostäder och verksamheter med befintliga. Ombyggnaden omfattar ny utformning av körfält, ombyggnad av befintlig cirkulationsplats till T-korsning, gc-banor, angöring, trädplantering med dagvattenhantering, gatubelysning.

Jakobshyttan – Degerön

Längs sträckan Jakobshyttan – Degerön ska 13 km bygger Trafikverket nytt dubbelspår och för att förbättra säkerheten ersätts befintliga plankorsningar med planskilda korsningar. En del av SYSTRAs uppdrag var att ta fram bygghandlingar för allmänna vägar, gång- och cykelvägar samt servicevägar i anslutning till de nya spåren.

E45 vid Östra Masthuggskajen i Göteborg

SYSTRA genomförde trafiksäkerhetsgranskning av förfrågningsunderlag för E45 vid Östra Masthuggskajen i Göteborg. Granskningen skedde i den inledande planeringen av vägen. Vid åtgärder där vägplaner krävs på vägar som tillhör TEN-T vägnätet (det Transeuropeiska transportvägnätet), det nationella stamvägnätet eller motorväg utanför dessa vägnät ska trafiksäkerhetsgranskningar göras vid flera olika tillfällen under projektets genomförande.