SYSTRA-koncernens portal ägs av SYSTRA SA, ett aktiebolag med ett tillsynsråd och en styrelse samt ett aktiekapital på 33 302 018 euro, registrerat i Paris handels- och bolagsregister med organisationsnummer 387 949 530 och säte på adressen 72-76, rue Henry Farman – 75015 Paris, Frankrike.

Tel : +33 (0) 1 40 16 61 00

Momsregistreringsnummer: FR19 387949530

Med ‘SYSTRA-koncernen’ avses den koncern som utgörs av SYSTRA SA och de bolag som direkt eller indirekt styrs av SYSTRA SA.

Publiceringsansvarig för SYSTRA-koncernens portal är: SYSTRA-koncernens kommunikationsavdelning.

Design: Webbplatsen www.systra.com har designats och skapats av Whodunit WordPress webbbyrå, på 38 rue Dunois 75013 i Paris, Frankrike.

Värdtjänstleverantör för SYSTRA-koncernens portal är DATA CAMPUS.

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst igenom dessa allmänna användningsvillkor och att du åtar dig att följa dem. SYSTRA förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta meddelande. Som användare åtar du dig därför att regelbundet läsa igenom villkoren.

Om du bereder dig åtkomst till SYSTRA-koncernens portal från ett annat land än Frankrike åtar du dig också att säkerställa att du följer tillämplig lokal lagstiftning.

PORTALENS INNEHÅLL

SYSTRA-portalen är en webbplats som gör det möjligt att komma åt andra webbplatser eller bolag som tillhör SYSTRA-koncernen. Dessa kan ha egna rättsliga meddelanden som användaren ska läsa igenom och följa. Informationen på SYSTRA-koncernens portal ges enbart i informativt och vägledande syfte. SYSTRA kan inte garantera att informationen som publiceras på webbplatsen är riktig, fullständig eller aktuell. Detta inkluderar även alla hyperlänkar och andra datorlänkar som används direkt eller indirekt från webbplatsen. Det är användarens ansvar att göra en kompletterande och lämplig analys. SYSTRA ansvarar inte för fel eller utelämnanden eller för information och tjänster som inte går att nå. SYSTRA ansvarar inte på något sätt för informationens användning för privata eller yrkesrelaterade ändamål.

Användaren accepterar därmed att använda all information helt och hållet på eget ansvar. SYSTRA ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av åtkomsten till eller användningen av SYSTRA-koncernens portal, inklusive otillgänglighet, förlust av data och/eller förekomst av virus på webbplatsen. Denna lista är inte uttömmande.

Varje enskild användare måste vara medveten om och acceptera internets inneboende egenskaper och begränsningar, till exempel dess tekniska prestanda. Till exempel ansvarar SYSTRA inte för om webbplatsen vid någon tidpunkt inte går att nå eller inte fungerar. Detsamma gäller för alla andra orsaker som ligger utom SYSTRAs kontroll.

SYSTRA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande korrigera innehållet på denna webbplats.

SYSTRA kan också behöva stänga ned webbplatsen för underhåll. Sådana avbrott meddelas genom en varning på startsidan eller på annat sätt. SYSTRA ansvarar inte för sådana avbrott och har ingen skyldighet att ge ersättning.

Informationen som publiceras på webbplatsen ska inte på något sätt tolkas som och utgör inte ett indirekt eller direkt erbjudande om att teckna, investera i, köpa eller byta aktier eller andra SYSTRA-värdepapper i koncernen eller dess dotterbolag. Den har därför inte varit föremål för den myndighetskontroll som krävs i samband med publika emissioner.

PERSONUPPGIFTSSKYDD, DATASKYDDSOMBUD OCH COOKIES

Mer information om detta hittar du på sidan om behandling av personuppgifter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsens framställning och innehåll utgör tillsammans ett alster som är skyddat enligt tillämpliga immaterialrättsliga lagar. Inget av det, vare sig helt eller delvis, får reproduceras eller framställas utan föregående skriftligt tillstånd från SYSTRA.

Om inget annat framgår äger SYSTRA ensamt de immateriella rättigheterna till de dokument som tillhandahålls via webbplatsen samt vart och ett av de element som skapas för denna webbplats (varumärken, logotyper, ritningar, fotografier, bilder, texter, animerade sekvenser med eller utan ljud och liknande) och annan dokumentation. Ingen annan licens eller rättighet beviljas än rätten att konsultera webbplatsen. All reproduktion eller framställning, helt eller delvis, enskilt eller integrerat med andra element, är strängt förbjuden utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från SYSTRA eller berörda bolag inom SYSTRA-koncernen. Till exempel får inga data som presenteras på webbplatsen användas kommersiellt, vare sig helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från SYSTRA.

Allmän uppbyggnad, programvara, texter, bilder, videor, ljud, expertis, animeringar och all annan information och allt annat innehåll som visas på SYSTRA-koncernens portal är SYSTRAs egendom eller omfattas en användningsrätt eller nyttjanderätt. Dessa element skyddas av upphovsrättslagstiftning.

Varje framställning, modifiering, reproduktion eller förvrängning, helt eller delvis, av hela eller delar av webbplatsen och dess innehåll, genom en process och på ett medium oavsett slag, innebär ett intrång som är straffbart enligt artikel L 335-2 och lagen om immaterialrätt.

Rättigheterna till de databaser som kan visas på SYSTRA-koncernens portal skyddas av de lagbestämmelser som den 1 juli 1998 införlivades i den franska lagen om immaterialrätt på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (96/9/EG). SYSTRA förbjuder uttryckligen all vidareanvändning och reproduktion av eller utdrag ur element i dessa databaser. Ansvaret för all otillåten vidareanvändning och reproduktion eller otillåtna utdrag bärs av användaren.

SYSTRA förbehåller sig rätten att utan dröjsmål och utan föregående meddelande radera allt innehåll, däribland meddelanden, text, bild och grafik, som strider mot gällande lagar och förordningar, däribland de bestämmelser som anges ovan.

Om du vill använda något av innehållet på webbplatsen (till exempel text eller bild) måste du ha uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från SYSTRA. Skriv i så fall till adressen under rubriken ”Juridisk information” eller skicka ett e-postmeddelande till webbansvarig och begär ett sådant tillstånd.

LäNKar

Länkning eller framing av webbplatsen är strängt förbjuden, och följaktligen får inga element av en sida på webbplatsen, vare sig helt eller delvis, sändas, överföras eller infogas på en annan webbplats eller användas för att skapa härledda alster.

Dessutom omfattas länkar till externa webbplatser på SYSTRA-koncernens portal av uttryckliga föregående tillstånd.

SYSTRA är dock inte utgivare av dessa webbplatser och styr inte över dessa webbplatsers innehåll. SYSTRA ansvarar därför inte för innehållet på dessa webbplatser eller för eventuell insamling och överföring av personuppgifter, installation av cookies eller andra processer för samma ändamål som utförs av dessa webbplatser.

Du får inte skapa en hypertextlänk till SYSTRA-koncernens portal utan SYSTRAs uttryckliga skriftliga föregående tillstånd. Förfrågningar om sådana tillstånd skickas till publiceringsansvarig för SYSTRA-koncernens portal.

TILLÄMPLIG LAG

Fransk rätt ska tillämpas på SYSTRA-koncernens portal. Det mesta av det webbaserade innehållet och de webbaserade tjänsterna på SYSTRA-koncernens portal tillhandahålls på franska och engelska. I händelse av tvist gäller den franska versionen framför andra språkversioner.

I händelse av tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av de allmänna användningsvillkoren förbinder sig parterna att i samråd försöka nå en förlikning. Om förlikning inte kan nås ska tvisten med anledning av de allmänna användningsvillkoren slutgiltigt avgöras av domstolarna i Paris, Frankrike.

HJÄLP OCH KONTAKT

Om du behöver teknisk hjälp (problem att komma åt portalen eller visa dess innehåll eller liknande) kan du skicka ett e-postmeddelande via webbplatsens kontaktformulär: Contact – Group (systra.com)

SYSTRA
72-76, Rue Henry Farman – 75015 Paris – Frankrike

Tel : +33 (0)1 40 16 61 00