SYSTRAs medarbetare arbetar brett med att omhänderta och synliggöra alla miljöaspekter och värden som finns i ett projekt liksom att säkerställa att projektet genomförs med god anpassning efter platsens miljömässiga och geotekniska förutsättningar. 

Våra medarbetare har erfarenhet och kompetens av att följa projekten från tidiga skeden till uppföljning efter byggskede. Projekten varierar i storlek och omfattning från milsvida järnvägsprojekt till ombyggnation av enskilda busshållplatser eller grönytor. Vi har vana av att arbeta både på land och i vatten.  

På SYSTRA lyfter vi blicken för att se till helheten och sätta våra projekt i en långsiktig kontext. Vi har fokus på att skapa samhällsnytta och att anpassa infrastrukturen till befintlig miljö. Vi arbetar med omvärldsbevakning och helhetsperspektiv, följer aktuella diskussioner och frågeställningar i samhället för att se hur dessa kan appliceras på våra projekt. Vi vill främja, synliggöra och bevara miljöaspekter för att skapa hållbara lösningar som bidrar till bättre förutsättningar för både människor och miljön.  

Miljöplanering, MKB och tillståndsärenden

SYSTRA har medarbetare specialiserade på miljörättsliga frågor som, i tätt samarbete med kollegor från andra teknikområden, identifierar och säkerställer att varje projekt uppfyller lagkrav och har rätt förutsättningar och rätt handlingar på plats, i rätt tid. Vi arbetar från tidiga skeden med miljöplanering, planprocesser, MKB till anmälnings-, dispens- och tillståndsärenden, kontrollprogram, uppföljning och slutrapportering.  

Vattenmiljö

SYSTRA har lång erfarenhet av vattenrelaterade frågeställningar i samhälls- och infrastrukturprojektens olika skeden. Vi kan agera rådgivande eller utreda behov av platsspecifika lösningar som vattenfaunapassager, våtmarksrestaurering eller mer övergripande arbeta med planering av exempelvis urbana havsmiljöer, handlingsplaner för grönstruktur/blå hälsa eller analys och modellering av exempelvis dagvatten. Utredningar och arbete med projektanpassade lösningar görs i nära samarbete kollegor inom bland annat VA och landskapsarkitektur.

Förorenade områden

SYSTRA har gedigna kunskaper inom förorenade områden och kan utföra de flesta typer av förstudier, utredningar och efterbehandlingsåtgärder. Vilka undersökningar, utredningar och åtgärder som krävs styrs av projektets behov. I varje projekt ligger fokus på att säkerställa att föroreningar i mark och vatten omhändertas genom miljöriktig masshantering och anpassade efterbehandlingsåtgärder. Vi strävar alltid mot att ligga i framkant avseende avfallsfrågor och utreder möjlig återanvändning med ambitionen om ökad cirkulär hantering av massor.

Geoteknik och bergteknik

SYSTRAs geo- och bergtekniska kompetenser kan ta ett helhetsgrepp kring frågor som rör jord, berg och grundvatten. Vilka undersökningar och utredningar som krävs beror på projektets behov med fokus på genomförande och att slutlig anläggning har en god anpassning till platsens geo- och bergstekniska förutsättning. Undersökning- och utredningsarbete sker i samråd med bland annat konstruktörer och miljöresurser för att säkerställa en helhetsbild av läget med den bästa och mest hållbara lösningen för beställaren som mål.

referensprojekt

Borgholm MKB

SYSTRA har haft uppdraget att samordna arbetet och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för Yttre hamnen i Borgholm. Inom ramen för uppdraget har en dagvattenutredning utförts liksom inventering av naturvärden inklusive träd. Uppdraget har utförts i nära samarbete med kommunen och berörda parter.

Foto: Atrio Arkitekter

station haga

Detaljprojektering av allmän plats vid station Haga är ett uppdrag för Göteborgs stad som löper parallellt med Trafikverkets arbete med Västlänken. I uppdraget ingår att utföra samordna och utföra undersökningar/fältarbeten och säkerställa att närområdets många natur- och kulturvärden omhändertas, att anpassa projekteringen mot Västlänkens miljödom, att ta fram relevanta anmälnings-, dispens- och tillståndshandlingar, utredning av dagvattenrening och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar liksom kartläggning av föroreningssituation och att säkerställa en miljöriktig masshantering. Projektet genomförs i nära samarbete med samtliga teknikområden inom samhällsbyggnad.