Vår Järnväg & Kollektivtrafik har en oerhört viktig funktion för att tillgodose människors behov av ett flexibelt och hållbart resande, både nationellt och inom Europa med järnvägen som ska binda samman länder. Med mer än 30 års erfarenhet i Sverige samt 20 år i Norge och Danmark kan SYSTRA erbjuda kompletta tjänster inom Järnväg & Kollektivtrafik såväl för nybyggnation som anpassningar av befintliga anläggningar under pågående trafik.

Vi har både experterna och de innovativa lösningarna inom alla transportlösningar järnväg, spårväg, höghastighetsjärnväg och bussystem. Vi verkar inom samtliga skeden såsom tidiga utredningar, förstudier, programhandlingar, väg- och järnvägsplaner, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, byggstöd, entreprenader, förvaltningshandlingar samt drift och underhåll.

Globalt är SYSTRA en av de absolut största aktörerna inom Järnväg & Kollektivtrafik. Med mer än 60 års erfarenhet har expertisen hela tiden förfinats och kunskap samlats in. Resultatet är en global kunskapsbank med bevisat goda resultat, världen över.

SYSTRA har också en unik kompetens av anläggningsdrift. Våra ägare RATP (Régie autonome des transports parisiens) och SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) är två av de största trafikutövarna i Frankrike. RATP har till exempel ansvar för all kollektivtrafik i Paris, med sina 50 000 passagerare per timme och 300 miljoner passagerare per år. Detta har bidragit till att vi kontinuerligt utvecklar vårt sätt att konstruera och implementera en järnvägsanläggning effektivt inte bara i byggskedet utan också utifrån ett drift- och underhållsperspektiv. 

Nedan följer exempel på de specifika teknikerna vi arbetar inom.

bana

SYSTRA har erfarenheten av alla typer av spåranläggningar på både ballasterat spår med egen banvall och ballastfritt spår. Av tids- och kostnadsskäl är det väldigt viktigt att tidigt låsa en korrekt spårlinje. Våra experter har detta fokus tillika den rätta kompetensen att kunna se helheten inkluderat bygg-, drift- och underhållsskedet. Allt för att minimera omtag och sena förändringar.  

El – Lågspänning, Högspänning, Kontaktledning och Fjärrstyrning

Teknikområdet el spänner sig över många deltekniker med särskilda anläggningar att hantera. SYSTRA har den övergripande erfarenheten och styrningen inom området tillika per delteknik. Vi ser exempelvis att produktion i fält kräver tidig fastställelse såsom vart kontaktledningsfundament placeras liksom att tidigt bedöma systemval och elektriskt kapacitetsbehov. Vi har all denna kompetens och har också långtgående erfarenheter av både utförande- och totalentreprenader inom området.

signal

I Sverige har SYSTRA arbetat med signalsystem i över 30 år. Vi har erfarenhet av alla förkommande signalsystem liksom både relä- och datorbaserade ställverkstyper. Vi har lång erfarenhet av CBTC, ERTMS och ATC. Vi har erfarenhet av att ta fram ett koncept för förarlösa tåg i Danmark, analysera hur en spårväg bäst kan implementeras i en svensk stad, utreda hur en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn kan realiseras, designa den längsta delsträckan på Ostlänken etc. Vi är en av de ledande aktörerna i Norden inom projektering av signalsystem där vi bara i Sverige, sedan etableringen 1987, har genomfört mer än 1000 signaluppdrag.

Med erfarenheten kommer också möjligheterna att kunna erbjuda nya lösningar och innovationer. Vi har flertalet automatiserade funktioner inom området och har med det den rätta kunskapen att i ett byggskede också bidra i de bästa lösningarna utifrån behov.

tele

Våra experter inom tele har lång erfarenhet av att både verka som rådgivare och utföra detaljprojektering oavsett om det rör sig om telesystem långa sträckor längs med järnvägen, i ränna eller nedgrävt, eller inom tunnelbanan. Vi har exempelvis erfarenhet att verka i de senaste systemuppgraderingarna inom Trafikverket, där nu våra projekt inom OPTO 2.0 rullas ut.

kanalisation

Utöver kanalisationsanläggningen egna konstruktion och lösningar ser vi detta också som ett samlande system för flera tekniker. Våra experter inom kanalisation har dessa samordnande kunskaper att effektivt koordinera övriga tekniker med kanalisationsbehov inom signal, el och tele. Detta likväl som att koordinera samröret med bana och banunderbyggnad för effektiv implementering och val av produktionsmetodik.

banunderbyggnad

Banunderbyggnad är så klart grunden till hela järnvägsanläggningen. Vi säkerställer att denna är optimerad och korrekt utifrån järnvägens hela livscykel. I en utförandeentreprenad är kravställandet av stor vikt där vår långtgående erfarenhet av både våra nordiska och internationella projekt inom SYSTRA är avgörande. I en totalentreprenad är banunderbyggnad en viktig kostnadsdrivande faktor. Det är också en möjlighet att exempelvis implementera ”gröna spår” inom en spårvägsanläggning. Vi har den rätta kompetensen att bedöma och ta fram underlag och mängder inför byggnation.

UTBILDNING INOM JÄRNVÄG

För att utföra arbete eller vistas i närheten av järnvägen ställs det krav på olika typer av utbildning och skyddsåtgärder. SYSTRAs utbildare har många års erfarenhet inom järnväg.

Vi erbjuder utbildningar inom järnväg där även du som inte arbetar på SYSTRA är välkommen att delta:

  • BASÄVISTA
  • BASÄSKYDD
  • SOS-PL
  • BASÄTSM

Kontakta oss för att boka datum för någon av utbildningarna eller för mer information. SYSTRAs kontaktsida. Se “Utbildning inom järnväg” för din kontaktperson.

referensprojekt

ostlänken OLP3

SYSTRA har under perioden 2016-2023 bidragit med expertis inom projektet Ostlänken (som är en del av nya stambanor) för att binda samman de tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. SYSTRA ansvarade för järnvägsdelen i skede järnvägsplan/systemhandling avseende delprojekt OLP3 Nyköping, en sträcka på 65 km från Sillekrog till Stavsjö.

öresundsmetron

SYSTRA har under perioden 2022-2023 på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för Öresundsmetron i Malmö. Utredningen innefattade bedömning av byggbarhet avseende placering av ny station med de marktekniska förutsättningarna och stationens läge i förhållande till existerande tunnlar, underjordiska konstruktioner och byggnadsverk i området.

alvesta -älmhult

SYSTRA har under perioden 2019-2023 utfört bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet ERTMS, ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem, på den 70km långa sträckan Alvesta- Älmhult. Syftet med uppdraget var att beställaren ska få en kvalitetssäkrad, byggbar bygghandling för att kunna upphandla entreprenör för ytteranläggning.