Arkitektur för SYSTRA är en sammanvägning av estetiska, funktionella och tekniska aspekter av det byggda inom såväl landskapsarkitektur som byggnadsarkitektur. SYSTRAs landskapsarkitekter och arkitekter har resurser och kompetens att följa projekten hela vägen från tidiga skeden till byggskedet. Våra projekt är i huvudsak offentliga miljöer och miljöer för resande i olika skalor, allt från naturparker till busshållplatser. 

vczcvxvcx

På SYSTRA fokuserar vi inte bara på projektet vi jobbar med utan vill även se ett större och längre perspektiv och ta hand om helheten. Vi vill skapa mervärde för människorna, naturen och framtidens infrastruktur i de projekt som vi deltar i eller leder. Vi följer aktuella diskussioner och frågeställningar i samhället och arbetar in de senaste rönen i våra projekt, det kan vara till exempel social hållbarhet och klimatanpassning.  

På SYSTRA jobbar vi alltid i team, både tillsammans med andra teknikområden inom och utanför företaget men även tätt tillsammans i nätverket arkitektur. Vi samarbetar med våra internationella kollegor i Frankrike och England, men jobbar aktivt för att utöka samarbetet med SYSTRA runt om i hela världen.  

landskapsarkitektur

SYSTRA har ett team av landskapsarkitekter placerade på våra kontor runt om i landet. Vi ritar offentliga platser, gatu- och stadsmiljöer, områden för öppen dagvattenhantering i såväl stadsmiljö som naturmiljö, stationsmiljöer och områden för resande, parker och torg med mera i tätt samarbete med våra kollegor från andra teknikområden. Vi har fokus på att alla miljöer ska vara tillgängliga för alla och jobbar ofta med att få in ekosystemtjänster.  

byggnadsarkitektur

Vi gestaltar och projekterar även byggnader kopplade till resandemiljöer och offentliga platser såsom väderskydd, teknikbyggnader, bryggor, trappor, cykelgarage, stationsbyggnader etc. På så vis kan vi erbjuda komplett arkitektonisk kompetens till våra beställare.

broarkitektur

SYSTRA är ett av få konsultföretag som kan erbjuda expertis inom broarkitektur. Vi har designat och projekterat allt från mindre gångbroar till större vägbroar över järnväg. Att bygga en bro handlar inte bara om att skapa en koppling mellan två punkter eller att länka samman människor utan en bro är också ett viktigt landmärke. Våra broarkitekter skapar en synergi mellan arkitektur och konstruktion och utgår alltid från platsen förutsättningar och beställarens önskemål. Läs med om våra uppdrag under Byggnadsverk.

STADSBYGGNAD

Vi har erfarenhet och kompetens att ta oss an projekt i en större skala och i tidiga skeden. För Trafikverket tar vi fram vägplaner och järnvägsplaner och för kommuner har vi gjort visionsskisser samt underlag till detaljplaner och översiktsplaner.

LJUSDESIGN

Belysning är en självklar del i våra projekt och våra arkitekter jobbar nära både interna belysningsingenjörer samt underkonsulter som är experter på ljusdesign. Belysningen skall komplettera och framhäva arkitektur och miljöer samtidigt som den ska skapa trygghet och tillgänglighet.

referensprojekt

Alvesta triangelspår

För att stärka järnvägens konkurrenskraft för framför allt godstrafiken ska ett nytt triangelspår och ett mötesspår byggas i södra Alvesta. I samband med detta ska en central, befintlig plankorsning ersättas med en planskild korsning. SYSTRA tar på uppdrag av Trafikverket fram en järnvägsplan och en komplett systemhandling. Detta inkluderar bland annat barnkonsekvensanalys, gestaltningsprogram och integrerad landskapskaraktärsanalys.

SLUSSHOLMEN, södertälje

SYSTRA har på uppdrag av Södertälje kommun tagit fram ett gestaltningsprogram för Södertäljes nya stadspark på Slussholmen. Visionen är att det ska vara en stadspark för alla, ett grönt tillägg till innerstaden och en plats där Södertäljes placering – mellan Mälaren och Östersjön, längs vattnet och mellan backarna – blir tydlig och synlig. Stor vikt har legat på ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och koppling till stadens trafiknät. Parkens gestaltning har tre fokusområden; kulturmiljö, vattenkontakt och lek.

LISEBERG, Göteborg

På uppdrag av Göteborgs Stad har SYSTRA detaljprojekterat gator och torg runt Lisebergs och World of Volvos nya byggnader. Ett naturligt parkstråk löper längs med Mölndalsån som utgör en ekologisk funktionell kantzon i urban miljö vilket ger underlag för en rik biologisk mångfald. Dagvatten fördröjs i öppna diken och planteringar innan det leds vidare till Mölndalsån.