SYSTRA respekterar fysiska personers rättigheter och privatliv och åtar sig att behandla dina personuppgifter med tillbörlig aktsamhet enligt gällande regler, till exempel allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som antagits av Europeiska unionen.

Här nedan hittar du information om hur SYSTRA behandlar personuppgifter via sin webbplats www.systra.com/nordic/ och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas av SYSTRA för att:

 1. Du ska kunna kontakta SYSTRA (till exempel via kontaktformulär),
 2. Förbättra navigeringen på www.systra.com/nordic/ genom användning av « cookies ».

Information om den behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för att söka jobb hos SYSTRA finns på den särskilda webbplatsen för jobbansökningar: www.jobs.systra.com

VEM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas av SYSTRA, som personuppgiftsansvarig. Data lagras av Data Campus (värdtjänstleverantören).

VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?  

 • När det gäller kontaktformulär behandlas förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, befattning, företag eller medieorganisation samt meddelandets ämne och innehåll.
 • Cookies :
  • Namn: pll_språk
  • Funktion : Hanterar språkval.
  • Längd: 1 år
  • Namn: wordpress_test_cookie
  • Funktion: Kontrollerar om webbläsaren tillåter cookies eller inte.
  • Längd: Session

VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN?

Användningen av cookies och insamlingen av personuppgifter i samband med kontaktformulär grundas på ditt samtycke.

VILKA ÄR MOTTAGARNA AV DINA PERSONUPPGIFTER?

På SYSTRA är det kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen som kan komma åt dina personuppgifter. Innehållet i ditt meddelande som skickas via kontaktformuläret överförs till berörd avdelning. Om avdelningen ligger utanför Europeiska unionens territorium begärs ditt samtycke till överföringen.

Dina personuppgifter överförs inte och kan inte kommas åt av någon utanför SYSTRA-koncernen förutom när det gäller Data Campus (värdtjänstleverantören) och om en offentlig eller rättslig myndighet begär det.

HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

SYSTRA lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de behandlas samt så länge lagen kräver det. Hur länge cookies sparas beskrivs ovan. Personuppgifter som samlas in i samband med kontaktformulär lagras i 3 år från den senaste kontakten med personen i fråga.

VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras i Frankrike av värdtjänstleverantören Data Campus.

VILKA ÅTAGANDEN GÄLLER I SAMBAND MED DINA PERSONUPPGIFTER?

SYSTRA åtar sig att endast samla in personuppgifter som är nödvändiga och i proportionell omfattning i förhållande till de ändamål som beskrivs ovan. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade har SYSTRA vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. SYSTRA har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att övervaka att dessa åtgärder tillämpas. Personuppgifter behandlas på ett transparent sätt av SYSTRA och registreras i SYSTRAs register över behandlingsaktiviteter.

För information om detta register eller för frågor angående dina personuppgifter kontaktar du SYSTRAs dataskyddsombud på: personaldata@systra.com.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU NÄR DET GÄLLER DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och kräva att personuppgifter om dig som är felaktiga rättas. I vissa fall ger lagen dig även rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller flyttas över till annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet), att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dem.

Eftersom behandlingen av dina personuppgifter i samband med kontaktformulär och cookies grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du vill ha mer information eller utöva dina rättigheter kontaktar du SYSTRAs dataskyddsombud på: personaldata@systra.com.

Du har också rätt att inge klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (se https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Your privacy settings :

[matomo_opt_out language=en]