SYSTRA har erfarenhet och kompetens att designa nya anläggningar och exploateringsområden på ett robust och hållbart sätt som främjar en långsiktigt hållbar infrastruktur för dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvatten. SYSTRA är också med och hanterar förändringar i befintlig miljö och anpassa befintliga system till den pågående samhällsutvecklingen ser vi till att säkra den så livsviktiga dricksvattenförsörjningen tillsammans med spillvattenhantering och hantering av dagvatten som många tar för given. 

va

SYSTRA har ett team av VA-projektörer och VA-utredare på våra kontor runt om i landet som erbjuder tjänster inom Vatten och Avlopp. Vi har mångårig erfarenhet och ett brinnande intresse för att arbeta med samhällets VA-försörjning tillsammans med kommuner och VA-bolag. Vi har en stor bredd av referensprojekt och utvecklas kontinuerligt inom detta område. Vi på SYSTRA arbetar också med VA-frågor i tidiga skeden, såsom dagvattenutredningar i samband med detaljplanearbete och utredningar för vatten- och spillvattenutbyggnad. 

Vi är stolta över vår förmåga att erbjuda ett komplett tjänsteutbud, från utredning och förprojektering till detaljprojektering, inklusive byggledning och teknisk support under byggskedet. Vi arbetar tätt med våra beställare för att förstå deras behov och för att säkerställa att projekten uppfyller deras specifika krav.

Vårt mål att alltid fokusera på byggbarhet, robusta lösningar och val av utformning som minimerar arbetsmiljörisker för de som utför och bygger anläggningen. Detta gör vi genom att samarbeta med kollegor med lång erfarenhet från produktionssidan.

avvattning

SYSTRA arbetar i flera av Trafikverkets projekt, med omfattande väg- och järnvägsuppdrag, där det behövs en specifik kompetens för dränering, dagvattenhantering och hantering av vatten från omgivningen som ofta benämns Avvattning. Vi har erfaren och kompetent personal som kontinuerligt arbetar med dessa frågor, som har kunskap om Trafikverkets styrande dokument, krav på dimensioneringsberäkningar, flödesberäkningar av trummor, utformning av dagvattensystem för väg och järnväg och så vidare. Vi på SYSTRA har erfarenhet av såväl utredning som projektering inom detta område och levererar PM, 3D-modeller, samordningsmodeller (BIM-modeller), ritningar, tekniska beskrivningar. Vi genomför även avvattningsprojekt för kommuner.

Ledningssamordning

För tjänster inom området ledningssamordning har SYSTRA ett team av medarbetare runt om i landet, vi erbjuder kompetens beroende på typ av projekt. Projektet avgör vilka ledningskonflikter det handlar om. SYSTRA har kompetens för såväl kommunal ledningssamordning av t.ex. VA-ledningar, el, opto, fjärrvärme mm som för ledningssamordning av järnvägens signal, el och telesystem, korsande trummor som kommer i konflikt med andra ledningsslag.

referensprojekt

almelund

Projektering av nytt bostadsområde i Kävlinge som innebar flera dagvattendammar, multifunktionella dagvattenytor mm. Fördröjningsytorna i naturparken är dominerande av stora fördjupningar i östra delen av parken. Dagvattenmagasinen utformades som ett torrt magasin med ett litet bottenutlopp för att fördröja och rena vattnet innan det når Kävlingeån samt med ett bräddutlopp dimensionerat för 20-årsregn. Dessutom är magasinet tillräckligt stort för att förhindra att intilliggande väg svämmas över vid ett 100-årsregn.

Landskrona Östra

Framtagande av Avvattnings PM och projektering av dagvatten och dränering i samband med ny trappa, ramp och förlängning av befintlig gångtunnel på uppdrag av Trafikverket. Även ledningssamordning.

Katrineholm Solparken

Dagvattenutredningen har fokuserat på att välja naturligt anpassade lösningar som passar in i området och som synliggör dagvattnet. Utredningen föreslår en våtmark inom ett område som redan idag är sankt och har höga vattennivåer, fortsatt lokalt omhändertagande av takvatten samt utveckling av befintligt dikessystem.