21 november 2023
I samband med den regionala utvecklingsstrategin och det regionala trafikförsörjningsprogrammet påbörjades projektet med den nya tågdepån i Nässjö. Region Jönköpings län och Regionfastigheter gick samman och anlitade NCC som huvudentreprenör, som i sin tur anlitade SYSTRA som underkonsult för projekteringen av den nya järnvägsanläggningen. Det är en viktig satsning inom kollektivtrafiken och målsättningen är att fördubbla resandet med tåg till 2035. Martin Jonasson, bland annat Teknikansvarig Bana på SYSTRA, berättar mer om projektet som nyligen färdigställdes.

– Projektet inleddes med en uppstartsworkshop hösten 2020 och vi fick i uppdrag att projektera den nya järnvägsanläggningen i Tågdepå Nässjö. Syftet med projektet var att utöka kapaciteten för länstrafiken i Jönköpings län i samband med inköp av nya tågset. Vi kunde presentera en helhetslösning och är glada över att vi fick förtroendet att genomföra projektet, inleder Martin.

Teknikområden inom järnväg

Samtliga teknikområden inom järnväg från SYSTRAs sida har varit delaktiga i projektet, det vill säga Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation. Den nya järnvägsanläggningen ansluter till Trafikverkets järnvägsnät i Nässjö.

– Utan spåren kan vi inte köra några tåg och Bana står för själva järnvägen och allt som hör till såsom räl, ballast och sliprar. El omfattar elektrifieringen av anläggningen i form av Kontaktledningen och Lågspänning. När det gäller Signal så är det inte en konventionell signalanläggning som är byggd i tågdepån utan spårväxlarna styrs via utplacerade växelskåp där omläggning sker via knapptryckning av tågförarna själva. Tele står för all kommunikation mellan de olika komponenterna och själva styrningen. Både Tele och Lågspänning är kabelintensiva teknikgrenar och där kommer även Kanalisationen in för att samla upp allt kablage och skydda det. Tack vare vår breda kompetens inom järnväg och tidigare depå-projekt har projektet rullat på bra från vår sida. Delar av själva spårsystemet i den nya tågdepån är däremot inte byggt som konventionellt tågspår (med för i Sverige redan förekommande godkända komponenter), vilket har medfört ett extra arbete i förhållande till godkännandeprocessen hos Transportstyrelsen.

Lång erfarenhet inom infrastruktur

Utöver sin roll som teknikansvarig Bana har Martin även varit GOP-handläggare (godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen), besiktningsman på Bana och ibruktagandeledare på besiktningen inför själva ibruktagningen. Det innebär att han har varit involverad från start och den som lett denna besiktningen av de fasta järnvägsanläggningarna på plats samt fört dialog med Transportstyrelsen. Medräknat första sommarjobbet som rallare på ett industrispår i Norrland tidigt 90-tal har det blivit 31 år i branschen och han har lång erfarenhet av järnvägsprojekt.

– Det har varit ett mycket intressant och roligt projekt tack vare proffsiga medarbetare hos alla involverade parter samt alla de olika momenten i projektet. Dels projekteringen av spårsystemet (det vill säga designen), dels för att det var första gången som jag själv drev godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen. Vi har haft väldigt bra kommunikation med Anmält organ och Oberoende bedömningsorgan (CERTIFER Nordics), Transportstyrelsen, Region Jönköping och NCC och alla underentreprenörer på plats, avslutar Martin

Senaste nyheterna

FÖLJ OSS OCKSÅ PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!