SYSTRA stöttar Arlanda Express i fordonsupphandling


– Det är en strategisk framtidssäkring av Arlanda Express. Det är avgörande att tågen fungerar som det är tänkt när projektet är klart och vi är stolta över förtroendet som de har gett oss. Arlanda Express månar om kunden och vill erbjuda en upplevelse till sina passagerare – något mer än en tågresa. Det är vi med och bidrar till, berättar Ronny, projektledare för projekt A-Train. 

Tidigare erfarenhet

SYSTRA:s erfarenheter av upphandlingar de senaste åren inkluderar X80-fordon i Västra Götalandsregionen, spårvagnar till Lund, uppgradering av X 2000- och Öresundstågsflottorna och ER1-fordon för trafik i Mälardalsregionen men också många internationella erfarenheter från den globala SYSTRA-koncernen. Ronny är fordonskonstruktör i grunden och med sig i projektet har han bland andra Robert som har arbetat med fordonsunderhåll en längre tid och agerar assisterande projektledare. Även Gunnar som är senior rådgivare är en del av projektet genom vägledning och stöttning kring upphandlingsstrategin.

– I det här projektet har vi ingen färdig definierad plan på inköp utan vi utgår från A-trains strategiarbete, kundunderlag och framtidsutsikter. När vi bistår upphandlingen tar vi hänsyn till vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi tror, berättar Ronny.

– Just nu pågår ett bakgrunds- och grundarbete där vi ser över hur verksamheten fungerar idag; vad är bra och vad kan förbättras gentemot dagens fordon? Vi skriver en bruttolista för krav och det är en våg av krav som vi ska balansera. Vi ser till anbud kontra kostnader, där förvaltning står för en stor del av kostnaden då fordonen ska förvaltas under många år, berättar Robert.

Flera projekt i ett

I samband med att nya fordon ska köpas in förändras behovet av underhåll. Därav behöver underhållsdepån anpassas och byggas ut.

– Om tågen inte underhålls på rätt sätt kommer de inte gå i rätt tid. En stor tårtbit är att få ordning på tillgång och tillgänglighet – därför fokuserar jag på RAM- och LCC-frågor just nu. Det som gör projektet roligt är att det är ett program med flera projekt som tillsammans ska leverera mer än summan av delarna. Bara att bygga ut depån är ett eget projekt och inom SYSTRA har vi hög kompetens inom infrastruktur. Vi har tagit hjälp av våra kollegor för att mäta upp de spår som fordonen ska trafikera och parkera på. Det är för att se vilka begränsningar som finns gällande infrastruktur och vad vi kan göra för att åtgärda dessa, berättar Robert.

Uppdraget kommer att pågå under flera år och vi tackar A-Train för förtroendet!

Varbergstunneln växer fram

Målet med Varbergstunneln

Det är ett av de största infrastruktursprojekten som finns i Västsverige och ett prestigeuppdrag på många sätt. Projektet med dubbelspår syftar till att skapa en effektivare trafikering och säkrare miljö. Tunneln öppnar upp möjligheter för Varberg och eliminerar befintlig barriär i form av spåret mellan staden och havet. Genom att flytta den inre hamnen skapas nya möjligheter för staden. För kommunen innebär det nyttjande av marken i anslutning till havet där de exempelvis kan växa med bostäder.

– Projektet började diskuteras redan under 80-talet då man såg över möjligheter att anlägga dubbelspår genom Varberg och det bestämdes att det skulle vara en tunnel. Det är en betydelsefull sträcka för både gods till Europa och persontrafik. Vidden och komplexiteten i projektet är det roligaste för mig som uppdragsledare. Bara från SYSTRA är vi strax under 200 personer som har varit delaktiga från samtliga av våra teknikområden. Vi når positiva resultat genom bra planering och samarbete hela vägen, inleder Magnus. 

Arbetet med Varbergstunneln

Det är ett omfattande projekt som består av både planerade och oförutsedda etapper. Fas 1 påbörjades under 2018 och för oss på SYSTRA innebar den framtagning av ATR-planer och fastställning av planeringen inklusive budget och tidsplan. Då bistod vi med att ta fram teknisk beskrivning som var en del av kontraktshandlingen samt projektering. I september 2019 inleddes fas två och då startade det på riktigt för alla inblandade, med flera ingående etapper.

– Inom järnväg har vi långa planeringstider och tiderna måste vara satta i flera år i förväg för att man ska kunna planera för trafikeringen. Det har inneburit mycket arbete för våra teknikområden inom järnväg. Vi behöver kunna trafikera samtidigt som omfattande byggnationer genomförs, fortsätter Emma. 

Utmärkande för projektet med Varbergstunneln

Utmanande tidsplaner, utförandet och utökad samverkan är utmärkande för projektet där Implenia har en viktig roll i att samordna sina konsulter, Trafikverket och leverantörer. Många olika teknikslag och samordning är en del av komplexiteten, samtidigt som det är en unik lösning med en plattform mitt inne i stan med öppet tråg.

– Vi på SYSTRA har sedan start arbetat tätt med både Implenia och Trafikverket. I början av 2022 var vi klara med vårt grunduppdrag och sedan dess har vi genomfört tilläggsarbeten. I och med att produktionen är i full gång samarbetar vi numera direkt med olika byggledare för att svara på frågor och få till snabba och effektiva lösningar. Det ställer ännu högre krav på flexibilitet och samordning. Byggledarna har många smarta förslag för att spara tid och pengar i produktionen, vår uppgift är att se till att regelverken följs och att ta fram handlingar de kan bygga efter. Det har varit snabba puckar och nu ser vi ljuset i tunneln, berättar Emma. 

Vidare beskriver hon det roligaste med projektet. 
– Arkitekterna får mycket utrymme och det tycker jag som Varbergsbo är roligt. De har kommit med sina kreativa idéer för att göra det så attraktivt som möjligt! För många av oss är detta det största projektet under vår tid i branschen och utmaningen har varit det roligaste. Det var ogreppbart innan start och att kunna bryta ner det till mindre projekt som vi kan arbeta efter har varit utvecklande. Vi har utvecklats mycket genom att arbeta direkt mot en entreprenör. Det kräver lyhördhet och att vi är snabba på att möta alla behov.

Teknikutveckling

– När ett projekt pågår under flera år får vi ta hänsyn till att tekniken och behovet utvecklas.
Både vi och beställaren är måna om att projektet genomförs med den senaste tekniken och det har bland annat lett till att vi har gjort om projekteringen i tunneln för att förbereda för framtida signalsystemet ERTMS. Det är en av många uppdaterade lösningar, berättar Magnus.

Den största av etapperna beräknas tas i bruk i juni 2025 och den avser att kunna trafikera tunneln. Arbetet kräver att samtliga teknikområden är involverade från oss på SYSTRA och vi ser fram emot att genomföra den etappen samt efterföljande arbete. Vi tackar Implenia och Trafikverket för förtroendet och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans!

Innovation och smarta lösningar i projekt Varbergstunneln

– Projektet har varit komplext och med våra tekniska experter har SYSTRA bidragit med flera innovativa lösningar med lyckat resultat.

Varbergsbocken

En innovation som tagits fram inom ramarna för projektet och som nu används på andra ställen i landet. Våra medarbetare inom kontaktledning har samarbetat med Implenia för att ta fram en lösning på tillfälliga kontaktledningsstolpar som minimerar arbete och materialåtgång. Två kontaktledningsstolpar sätts på backen istället för att grävas ned, sedan monteras de ihop så de kan bära lasten av en kontaktledningsbrygga. Efteråt är det enkelt att montera ned, vilket gör att materialet kan användas igen.

Första tunneln med kontaktskena

Det är den första tunneln någonsin i Sverige att ha en kontaktskena för trafik över 80 km/h. Här har vi tagit hjälp av SYSTRA i Danmark som har tidigare erfarenhet av ett liknande projekt. Tack vare det nära samarbete vi har mellan länderna lyckades vi konstruera och skapa en helt ny lösning på den svenska marknaden.


Bildkälla: Implenia Sverige AB.

Tågdepån i Nässjö

– Projektet inleddes med en uppstartsworkshop hösten 2020 och vi fick i uppdrag att projektera den nya järnvägsanläggningen i Tågdepå Nässjö. Syftet med projektet var att utöka kapaciteten för länstrafiken i Jönköpings län i samband med inköp av nya tågset. Vi kunde presentera en helhetslösning och är glada över att vi fick förtroendet att genomföra projektet, inleder Martin.

Teknikområden inom järnväg

Samtliga teknikområden inom järnväg från SYSTRAs sida har varit delaktiga i projektet, det vill säga Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation. Den nya järnvägsanläggningen ansluter till Trafikverkets järnvägsnät i Nässjö.

– Utan spåren kan vi inte köra några tåg och Bana står för själva järnvägen och allt som hör till såsom räl, ballast och sliprar. El omfattar elektrifieringen av anläggningen i form av Kontaktledningen och Lågspänning. När det gäller Signal så är det inte en konventionell signalanläggning som är byggd i tågdepån utan spårväxlarna styrs via utplacerade växelskåp där omläggning sker via knapptryckning av tågförarna själva. Tele står för all kommunikation mellan de olika komponenterna och själva styrningen. Både Tele och Lågspänning är kabelintensiva teknikgrenar och där kommer även Kanalisationen in för att samla upp allt kablage och skydda det. Tack vare vår breda kompetens inom järnväg och tidigare depå-projekt har projektet rullat på bra från vår sida. Delar av själva spårsystemet i den nya tågdepån är däremot inte byggt som konventionellt tågspår (med för i Sverige redan förekommande godkända komponenter), vilket har medfört ett extra arbete i förhållande till godkännandeprocessen hos Transportstyrelsen.

Lång erfarenhet inom infrastruktur

Utöver sin roll som teknikansvarig Bana har Martin även varit GOP-handläggare (godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen), besiktningsman på Bana och ibruktagandeledare på besiktningen inför själva ibruktagningen. Det innebär att han har varit involverad från start och den som lett denna besiktningen av de fasta järnvägsanläggningarna på plats samt fört dialog med Transportstyrelsen. Medräknat första sommarjobbet som rallare på ett industrispår i Norrland tidigt 90-tal har det blivit 31 år i branschen och han har lång erfarenhet av järnvägsprojekt.

– Det har varit ett mycket intressant och roligt projekt tack vare proffsiga medarbetare hos alla involverade parter samt alla de olika momenten i projektet. Dels projekteringen av spårsystemet (det vill säga designen), dels för att det var första gången som jag själv drev godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen. Vi har haft väldigt bra kommunikation med Anmält organ och Oberoende bedömningsorgan (CERTIFER Nordics), Transportstyrelsen, Region Jönköping och NCC och alla underentreprenörer på plats, avslutar Martin

SYSTRA banar väg för Uppsala spårväg

Ny spårväg i Uppsala

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och för att möta den ökade befolkningsmängden krävs ett hållbart växande. Som en del i arbetet har Uppsala kommun och Region Uppsala gjort utredningar som visar att spårväg är rätt alternativ. Spårvägen har planerats utifrån resvaneundersökningar, trafikanträkningar och trafikanalyser. Sträckan ska gå från den nya järnvägsstationen söder om Uppsala via Ultuna, Uppsala centralstation och Gottsunda.

– Det har gjorts en kapacitetsutredning som visar att behovet ökar och en spårväg är det enda alternativet. Vi på SYSTRA har varit delaktiga i projektet sedan 2021 då programhandlingen framställdes. I september samma år blev beprövningarna klara och tillsammans med ett franskt team samlade vi alla utredningar och all dokumentation för att tydliggöra hur spårvägen bör utformas. Det arbetet har följts av ytterligare utredningar och förprojektering. Vintern 2022/2023 genomfördes en omfattande upphandling om beställarstöd till Uppsala kommun och Region Uppsala och det arbetet pågår just nu, berättar Lukas.

Ett multidisciplinärt spårvägsprojekt

Projektet innefattar en mängd kompetenser och vi är glada över att kunna bidra med vår breda kompetens i både programhandling och beställarstödet.

– Det är relativt ovanligt med ett så stort och långt kontrakt för beställarstöd som är behovsstyrt. Det består av flera delar, såsom förarbete som inkluderar förflyttningar av ledningar och bärande konstruktioner och projektövergripande arbete kring miljö och tillstånd. Vi arbetar även med kravhantering och upphandlingsdokumentation. Sistnämnda innebär att vi tar fram förfrågningsunderlag för att entreprenörer ska kunna räkna på arbetet. När entreprenören är vald är vi med under hela byggnationen för att sedan ro projektet i mål.

En modern och miljövänlig spårväg

Spårvägen möjliggör ett hållbart resande och syftar till att ge kortare restid. Den drivs dessutom med el och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen. Eldriften för spårväg är energieffektiv och förbrukningen per resenär är relativt låg. Utöver det ska växter och gräs motverka buller – samtidigt bidrar ökad vegetation till förbättrad dagvattenhantering och en mer attraktiv stad. Sedum- eller grässpår är väl beprövade i bland annat Lund och Stockholm men även många storstäder såsom Barcelona och Berlin.

– Det är riktigt roligt att vara med i nybyggnationen av ett spårvägssystem där man får chans att göra rätt från början. Det är sällan man får en ny spårvägsstad i Sverige! Det här kommer öppna upp staden och göra den mer attraktiv på många sätt. Det som är roligast med projektet överlag är komplexiteten och alla härliga, drivna och kompetenta kollegor i projektet!, avslutar Lukas.

Bild framtagen av White Arkitekter AB.

SYSTRA integrerar ATKINS verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och stärker sin position i Skandinavien

Med dessa 770 nya medarbetare blir SYSTRA en ledande skandinavisk aktör inom området infrastruktur och konsulttjänster.

Denna strategiska satsning kommer göra det möjligt för SYSTRA att genomföra större projekt och kunna erbjuda sina kunder fler tjänster.

Pierre Verzat, SYSTRAs koncernchef, säger: “Vi är glada att välkomna dessa nya expertteam till SYSTRA. Förvärven är i linje med vår tillväxtstrategi i Europa och stärker vår position i Sverige, Danmark och Norge, där det görs stora satsningar inom transportinfrastruktur, i synnerhet järnväg. Tillsammans kommer vi att kunna bidra till ett hållbart resande och viktiga infrastrukturprojekt i regionen.”

Från vänster: Pierre Verzat, SYSTRAs koncernchef, Eva Rindom, VD Atkins Danmark,
Johannes Erlandsson, VD Atkins Sverige, Jean-Charles Vollery, COO SYSTRA, Bruno Susak, VD SYSTRA Norden, Arnaud Jeudy, CFO SYSTRA, och Magnus Eriksson, VD Atkins Norge

SYSTRA har funnits i Norden i över 10 år, och varit involverat i ett flertal projekt, till exempel i Danmark; Köpenhamns automatiska tunnelbana sedan 2007, elektrifieringen av hela det danska järnvägsnätet sedan 2013, och automatiseringen av S-tog sedan 2021; i Sverige; höghastighetsbana Ostlänken sedan 2015, Uppsala spårväg sedan 2021 och järnvägsdelsträckan Kolmården sedan 2023; samt i Norge; Follobanans järnvägstunnel sedan 2018, Vestfold Nykirke – Barkåker linjen sedan 2019 och Grenlandsbron sedan 2021.