Informacje o spółce

Systra SA Oddział w Polsce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000255727
NIP: 107-000-48-25
REGON:140567570

Wysokość kapitału zakładowego spółki matki tj. SYSTRA SA z siedzibą w Paryżu, Francja: 33 302 018 Euro wpłacony w całości

FORMULARZ KONTAKTOWY

Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance z siedzibą w Paryżu, prowadząca działalność jako Systra Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław, dalej jako „Administrator”.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail: biuro@systra.pl, telefonu: +48 71 733 64 70 lub drogą pocztową na adres: ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 • Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazane przez Administratora do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, o ile dalsze przechowywanie danych nie będzie konieczne do obrony przed roszczeniami lub realizacji obowiązku prawnego.
 • W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.
 • Administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

REKRUTACJA

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

 • Systra SA Oddział w Polsce stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych, wysyłanych przez serwer internetowy, przechowywanych na dysku komputera użytkownika. W plikach cookies, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, np. tych wymagających autoryzacji. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Serwisu – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu i usprawniania funcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci internetowej standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
 • Systra SA Oddział w Polsce gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem (tzw. pliki sesyjne), okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu (tzw. pliki statystyczne). Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 • Pytania i wątpliwości w zakresie polityki plików cookies użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@systra.pl
 • W przypadku zmiany obowiązującej polityki plików cookies, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.