Tågdepån i Nässjö

– Projektet inleddes med en uppstartsworkshop hösten 2020 och vi fick i uppdrag att projektera den nya järnvägsanläggningen i Tågdepå Nässjö. Syftet med projektet var att utöka kapaciteten för länstrafiken i Jönköpings län i samband med inköp av nya tågset. Vi kunde presentera en helhetslösning och är glada över att vi fick förtroendet att genomföra projektet, inleder Martin.

Teknikområden inom järnväg

Samtliga teknikområden inom järnväg från SYSTRAs sida har varit delaktiga i projektet, det vill säga Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation. Den nya järnvägsanläggningen ansluter till Trafikverkets järnvägsnät i Nässjö.

– Utan spåren kan vi inte köra några tåg och Bana står för själva järnvägen och allt som hör till såsom räl, ballast och sliprar. El omfattar elektrifieringen av anläggningen i form av Kontaktledningen och Lågspänning. När det gäller Signal så är det inte en konventionell signalanläggning som är byggd i tågdepån utan spårväxlarna styrs via utplacerade växelskåp där omläggning sker via knapptryckning av tågförarna själva. Tele står för all kommunikation mellan de olika komponenterna och själva styrningen. Både Tele och Lågspänning är kabelintensiva teknikgrenar och där kommer även Kanalisationen in för att samla upp allt kablage och skydda det. Tack vare vår breda kompetens inom järnväg och tidigare depå-projekt har projektet rullat på bra från vår sida. Delar av själva spårsystemet i den nya tågdepån är däremot inte byggt som konventionellt tågspår (med för i Sverige redan förekommande godkända komponenter), vilket har medfört ett extra arbete i förhållande till godkännandeprocessen hos Transportstyrelsen.

Lång erfarenhet inom infrastruktur

Utöver sin roll som teknikansvarig Bana har Martin även varit GOP-handläggare (godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen), besiktningsman på Bana och ibruktagandeledare på besiktningen inför själva ibruktagningen. Det innebär att han har varit involverad från start och den som lett denna besiktningen av de fasta järnvägsanläggningarna på plats samt fört dialog med Transportstyrelsen. Medräknat första sommarjobbet som rallare på ett industrispår i Norrland tidigt 90-tal har det blivit 31 år i branschen och han har lång erfarenhet av järnvägsprojekt.

– Det har varit ett mycket intressant och roligt projekt tack vare proffsiga medarbetare hos alla involverade parter samt alla de olika momenten i projektet. Dels projekteringen av spårsystemet (det vill säga designen), dels för att det var första gången som jag själv drev godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen. Vi har haft väldigt bra kommunikation med Anmält organ och Oberoende bedömningsorgan (CERTIFER Nordics), Transportstyrelsen, Region Jönköping och NCC och alla underentreprenörer på plats, avslutar Martin

SYSTRA banar väg för Uppsala spårväg

Ny spårväg i Uppsala

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och för att möta den ökade befolkningsmängden krävs ett hållbart växande. Som en del i arbetet har Uppsala kommun och Region Uppsala gjort utredningar som visar att spårväg är rätt alternativ. Spårvägen har planerats utifrån resvaneundersökningar, trafikanträkningar och trafikanalyser. Sträckan ska gå från den nya järnvägsstationen söder om Uppsala via Ultuna, Uppsala centralstation och Gottsunda.

– Det har gjorts en kapacitetsutredning som visar att behovet ökar och en spårväg är det enda alternativet. Vi på SYSTRA har varit delaktiga i projektet sedan 2021 då programhandlingen framställdes. I september samma år blev beprövningarna klara och tillsammans med ett franskt team samlade vi alla utredningar och all dokumentation för att tydliggöra hur spårvägen bör utformas. Det arbetet har följts av ytterligare utredningar och förprojektering. Vintern 2022/2023 genomfördes en omfattande upphandling om beställarstöd till Uppsala kommun och Region Uppsala och det arbetet pågår just nu, berättar Lukas.

Ett multidisciplinärt spårvägsprojekt

Projektet innefattar en mängd kompetenser och vi är glada över att kunna bidra med vår breda kompetens i både programhandling och beställarstödet.

– Det är relativt ovanligt med ett så stort och långt kontrakt för beställarstöd som är behovsstyrt. Det består av flera delar, såsom förarbete som inkluderar förflyttningar av ledningar och bärande konstruktioner och projektövergripande arbete kring miljö och tillstånd. Vi arbetar även med kravhantering och upphandlingsdokumentation. Sistnämnda innebär att vi tar fram förfrågningsunderlag för att entreprenörer ska kunna räkna på arbetet. När entreprenören är vald är vi med under hela byggnationen för att sedan ro projektet i mål.

En modern och miljövänlig spårväg

Spårvägen möjliggör ett hållbart resande och syftar till att ge kortare restid. Den drivs dessutom med el och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen. Eldriften för spårväg är energieffektiv och förbrukningen per resenär är relativt låg. Utöver det ska växter och gräs motverka buller – samtidigt bidrar ökad vegetation till förbättrad dagvattenhantering och en mer attraktiv stad. Sedum- eller grässpår är väl beprövade i bland annat Lund och Stockholm men även många storstäder såsom Barcelona och Berlin.

– Det är riktigt roligt att vara med i nybyggnationen av ett spårvägssystem där man får chans att göra rätt från början. Det är sällan man får en ny spårvägsstad i Sverige! Det här kommer öppna upp staden och göra den mer attraktiv på många sätt. Det som är roligast med projektet överlag är komplexiteten och alla härliga, drivna och kompetenta kollegor i projektet!, avslutar Lukas.

Bild framtagen av White Arkitekter AB.